ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЛИЦА,

КОИТО СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ


Възможности за продължаване на обучението:

Самостоятелна форма на обучение /дава възможност за за завършване на клас, етап, степен на образование/

Обучението в самостоятелна форма е регламентирано в:

-   Правилник за дейността на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт за учебната 2021/2022 година,

чл. 16 – чл. 24

-   Условия и ред за обучение на ученици в самостоятелна форма за учебната 2021/2022 година


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК