През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-КА102-078479 ,,КАПКОВО ЕРЕРГИЕН МОДЕЛ“ по Програма ,,Еразъм +“. Проектът е на стойност 47 338 евро.


продължава>

alt

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт спечели финансиране по проект №    2018-1-BG01- КА102-047032  „КРЕАТИВНИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЪГИ”  на стойност  39 856 евро по програма Еразъм+. Във връзка с изпълнение на този проект е публикувана следната обява:

продължава>

alt


alt

РАБОТА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

През учебната 2017/2018 г. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт град Казанлък участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


продължава>

През учебната 2014 – 2015 г. в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък продължава изпълнението на проект BG 51 PO001-3.3.07-0001 „ Ученически практики”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския фонд на Европейския съюз. Проектът „Ученически практики” дава възможност за повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфичните компетентности [ … ]

продължава>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК