alt

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт спечели финансиране по проект №    2018-1-BG01- КА102-047032  „КРЕАТИВНИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЪГИ”  на стойност  39 856 евро по програма Еразъм+. Във връзка с изпълнение на този проект е публикувана следната обява:

продължава>

alt


alt

РАБОТА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

През учебната 2017/2018 г. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт град Казанлък участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


продължава>

През учебната 2014 – 2015 г. в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък продължава изпълнението на проект BG 51 PO001-3.3.07-0001 „ Ученически практики”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския фонд на Европейския съюз. Проектът „Ученически практики” дава възможност за повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфичните компетентности [ … ]

продължава>

През 2014 - 2015 учебна година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт отново взе участие в проект "УСПЕХ" -"Да направим училището привлекателно за младите хора". В училището бяха организирани извънкласни и извънучилищни дейности в 8 клуба:

Клуб „ Акция”

Клуб „Акция” е създаден със стартирането на проект Успех на МОМН и продължи своята дейност и след приключване на просвета. Всяка година участниците в клуба преминават обучение, свързано с правилата за движение по пътищата.


продължава>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК