З А П О В Е Д   № РД09-1804/ 31.08.2021 г.

З А П О В Е Д   № РД09-1807/ 31.08.2021 г.

З А П О В Е Д   № РД09-1805/ 31.08.2021 г.

З А П О В Е Д   № РД09-1809/ 31.08.2021 г.

З А П О В Е Д   № РД09-3596/ 20.10.2021 г.

График на дейностите по приемането на учениците за учебната 2022/ 2023 година

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА - от 08.11.2021 г.


Заповед на МОН № РД 09-4614/24.11.2021г.   Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата съгласно приложението.

Приложение: Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.


Заповед на МОН № РД 09-4756/30.11.2021г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

З А П О В Е Д   № РД09-4982/14.12.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. /2/WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК