Цели на обучението

Основна цел на обучението за професия "Електротехник" е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност в различни предприятия.

Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място; познава и използва личните предпазни средства;
- осъществява ефективна комуникация с ръководители, колеги, клиенти и подчинени при изпълнение на трудовата си дейност; формулира проблеми и прави отчети за извършена работа;
- разпределя задачите между членовете на работната група, изисква съдействие и помощ от тях; изказва мнения и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите; изпълнява отговорно работата, която му е възложена;
- разбира своята роля и тази на екипа в трудовата дейност и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; познава и дефинира икономическите връзки между участниците в работната група в съответствие с правилата във фирмата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;
- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения.

alt

alt

Проекти по електрообзавеждане изработени от ученици.

Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за професиите от направление "Електротехника и енергетика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разпознава, разчита и използва електротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.
- подбира, използва и съхранява електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
- извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изискванията на система за управление на качеството (СУК), охрана на труда (ОТ), техническа безопасност (ТБ) и противопожарна охрана (ППО);
- осмисля технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения;
- анализира условията за работа, извършва необходимите трудови дейности, като отчита влиянието на околната среда - влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоръжения, и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- извършва монтаж и демонтаж на електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи в различни работни условия и различни режими на работа;
- познава и сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
- умее да осъществява превантивен контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електрическите съоръжения;
- участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми.

Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка.

Специалност "Електротехник на електрообзавеждане на транспортна техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на транспортните средства - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:
- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на транспортната техника, тяхното разположение и предназначение;
- проследява електрическото захранване на транспортната техника; обяснява устройството на електрическите машини, използвани в нея; пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги;
- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти и проспекти за мрежи с ниско напрежение в електрообзавеждането на автомобила;
- управлява самостоятелно моторно превозно средство категория "В";
- прилага всички закони и правилници за безопасност на движението при управление на моторни превозни средства;
- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на моторно превозно средство;
- взема самостоятелни решения при организацията на автомобилния транспорт и реагира адекватно при възникване на аварии, пожари и други бедствия, осигурява безопасността на моторното превозно средство на пътя;
- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК