Експлоатация на автомобилния транспорт - след 8 клас

Цели на обучението
Основната цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за организиране на дейността на малки и средни транспортни, складови и търговски предприятия в сферата на автотранспортните услуги, планиране и координиране на дейностите на предприятието, осъществяване на преговори с доставчици и клиенти и с други организации, планиране и организиране на използването на ресурсите и наемане на работници, организиране на ежедневните дейности и организиране предоставянето на автотранспортни услуги за туристически и бизнес пътувания.

Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления.
След завършване на обучението по професията “Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт” – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:

 • Спазва основните правила за безопасна работа в автотранспорта и да не допуска в процеса на работа замърсяване на околната среда;
 • Познава и разбира съществуващите пазарни отношения, процеси и явления;
 • Познава управленската структура на предприятието, участва при разпределянето на задачите между членовете на екипа (отдел, звено), умее да осъществява комуникация с колеги и клиенти;
 • Разбира своята роля в дейността на предприятието, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на трудовите  си задачи, познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда и в изпълнение на сключения трудов договор;
 • Организира собствен бизнес в автомобилния транспорт, проявява инициатива при използване на производствените ресурси, умее да оценява рисковете;
 • Предлага варианти за инвестиране и иновации в предприятието;
 • Намира и съхранява информация в компютъра, създава документи, графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна поща и др.

Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление “Транспортни услуги”
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да:

 • Осъществява комуникация на чужд език с контрагентите и клиентите на предприятието;
 • Попълва документи за превоз на товари и пътници;
 • Разчита и използва техническа документация (технологични схеми и карти, чертежи, каталози, инструкции, фирмени ръководства за ремонт и експлоатация, технически паспорти, стандарти и др.), както и справочна литература;
 • Изготвя справки и отчети, попълва бланки, съставя протоколи, договори, молби, заявления и др.;
 • Познава, подбира и използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали и резервни части по вид и количество.

Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по специфичната за професията “Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт” задължителна професионална подготовка:
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

  • Познава и описва предназначението, устройството и действието на основните конструкции в автотранспортна техника, гаражни и товаро-разтоварни съоръжения;
  • Организира диагностиката и техническото обслужване на автотранспортна техника (АТТ);
  • Организира демонтаж, ремонт и монтаж на агрегати и възли на автотранспортна техника;
  • Разработва и прилага технологията на превозите в автотранспортната дейност;
  • Познава и описва транспортната система, организацията и контрола на автотранспортните средства;
  • Организира ежедневната дейност, разрешава възникнали проблеми в процеса на трудовата дейност;
  • Контролира качеството на извършената работа, анализира и оценява постигнатите резултати;
  • Познава съвременните тенденции в развитието на автотранспортния пазар в Европейския съюз и ги прилага в превозите на товари и пътници.

Открийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info