Обучението осигурява много добра общообразователна, чуждоезикова и компютърна подготовка. Формира знания и умения в областта на автомобилния транспорт: проектиране, производство, диагностика, експлоатация, изпитване и техническо обслужване.

Значението на подготовката по специалностите от професионалното направление се очаква да нараства поради повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация на автотранспортната и пътностроителната техника при синхронизиране на нормативната база с тази на Европейския съюз.

alt

Обновяването на материалната база, разрастването на автомобилния транспорт, който се налага като основен в обслужване на товаро-пътническия поток; необходимостта от модерна пътностроителна техника при нарастващите темпове на гражданско и промишлено строителство, както и предстоящото продължително изграждане на инфраструктурни обекти като част от европейските (мащабно строителство на магистрали, метро, газопроводи и др.), разкрива възможности за разкриване на нови работни места по професиите от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати".

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Автотранспортна техника" имат възможност да се реализират както в направления "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Придобитите квалификации и правоспособности имат признание и в чужбина.
По информация от бюрата по труда в страната не са регистрирани безработни с квалификацията и правоспособностите по професията и има обявени свободни работни места за машинисти на пътностроителни машини и монтьори на транспортна техника.

Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализацията на обучаваните по придобитата специалност в областта на транспорта и строителството (вкл. изграждане на инфраструктура и пътно строителство).

alt

WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК