Тенденции в развитието на професионалното направление
Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

alt

Очакваните тенденции в развитието на професионалното направление "Използване на компютри" изискват:
* разширяване спектъра на приложение на теоретичните знания и практическите умения на работа с компютър, периферни устройства и мрежи;
* актуализиране и разширяване на знанията и уменията на икономиста;
* повишен интерес на младите хора към развитието на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката.


Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-информатик" могат да заемат длъжности, които съответстват на "Националната квалификация на професиите" (2001 г.) в областта на информатиката, както и в професиите 2132 "Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи"; 2414 "Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент"; 2419 "Други аналитични специалисти по стопанската ефективност"; 2441 "Икономисти"; 4133 "Помощен персонал по осигуряване на снабдяването".
Завършилите специалността "Икономическа информатика" могат да се реализират професионално и във всички други сфери на пазарното стопанство.

alt

Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Професионалното развитие на икономист-информатика изисква непрекъснато разширяване на придобитите знания и умения. Това се налага както от стремежа му за професионална реализация, така и от динамичните промени в икономическата среда, информатиката, информационните и комуникационните технологии.
Придобилият трета степен на професионална квалификация може да продължи обучението си по други икономически или свързани с компютърните техники и технологии специалности.

Цели на обучението.

Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е формирането на теоретични знания в областта на икономиката, теоретични знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по обща задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага основните правила за безопасна работа с компютърната техника на работното място, използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
- познава стопанското устройство на страната, съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- спазва трудовата и финансовата дисциплина, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;
- установява и поддържа делови отношения, съобразява се с културните особености на партньорите, умее да формулира правилно въпроси, прави подробен отчет за извършената работа;
- осъзнава собствената си роля в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;
- използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.

Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Използване на компютър"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица;
- познава и прилага нормативните документи при работата си в предприятието, правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
- организира ефективно работното си време и работното си място;
- планира и организира изпълнението на текущите си задачи и решаването на възникнали проблеми, свързани с трудовата си дейност;
- оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата трета квалификационна степен съгласно чл. 8 ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение;
- познава и прилага правилата за работа с всички устройства от конфигурацията на една компютърна система;
- познава и спазва технологичната последователност при работа с компютърна техника;
- инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;
- познава правилата за използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
- оперира ефективно с компютърната техника на работното място.

Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Икономист-информатик" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да работи на всякакви компютърни системи и мрежи, да разработва и използва приложен софтуер, като:
- знае основните правила при използването на компютри в икономиката;
- познава нормативната база, организацията, функциите и особеностите на компютърната техника в предприятието;
- знае и прилага начините за безопасна работа с компютърните системи и мрежи;
- разбира технологиите и механизмите на функциониране на компютърната техника;
- разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
- прилага усвоените теоретични знания за функционирането на компютърните системи, периферните устройства и компютърните мрежи в конкретни условия, като спазва нормативните документи и правилата за безопасна работа;
- използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи;
- анализира дейността на предприятието и съобразно нея създава програмни продукти по проект, използвайки подходящи езици за програмиране;
- използва класове функционални и приложни програми за управление на персонала, за човешките ресурси, за счетоводствата на фирмите и поделенията им;
- познава и използва услугите, които предоставя интернет във всички области на съвременния бизнес, използва електронните системи за бизнес, търговия и услуги;
- създава и използва web приложения съгласно маркетинговата стратегия на фирмата.WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК