Заповед № РД-06-326/29.04.2021 Г. на РУО Стара Загора за утвърждаване на Държавен план-прием в осми клас за учебната 2021/2022 г. в професионалните и профилираните гимназии, в средни  и обединени училища. - Изтегли


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ПГ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА - ИЗТЕГЛИ


Прием 2021 / 2022 учебна година

Прием след завършен 7. клас

Учениците завършили 7. клас, се приемат с изпит тест Национално външно оценявяне по български език и литература и математика.


  • Специалност "СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА"

Професия "Спедитор - логистик" с разширено изучаване на Английски език

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по информационни технологии и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 16.06.2021 г.
тест по математика - 18.06.2021 г.

Подаване на документи за първо класиране


  • Специалност "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

Професия "Техник по транспортна техника" с разширено изучаване на Английски език
Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по информационни технологии и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 16.06. 2021 г.
тест по математика - 18.06. 2021 г.

Подаване на документи за първо класиране

  • Специалност “АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА”

с разширено изучаване на Английски език
Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по информационни технологии и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 16.06. 2021 г.
тест по математика - 18.06. 2021 г.

Подаване на документи за първо класиране


  • Специалност “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

с разширено изучаване на Английски език
Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по информационни технологии и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 16.06. 2021 г.
тест по математика - 18.06. 2021 г.

Подаване на документи за първо класиране
График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт за учебната 2021/2022 учебна година

Държавен план прием след завършено основно образование 2021/2022 г.

Заповед за НВО IV, VII и X клас и график на НВО 2021/2022 г. - изтегли


  • ПРИЕМ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учениците желаещи да учат в самостоятелна форма на обучение биват записвани след консултации за възможностите, които имат.

Учениците се явяват на изпити след подаването на заявление до Директора на училището. Резултатите от изпитите се оповестяват до два дни след провеждането на изпита в учителската стая.

Писмените изпити се провеждат в кабинет Икономика -II етаж. Изпитите по практика се провеждат в учебните работилници. Всички изпити започват в 14:00 часа.

Условия и ред за обучение на учениците в самостоятелна форма за учебната 2020/2021 година. - изтегли


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК