ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2022 ГОДИНА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - отвори

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩНА КОМИСЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - отвори


Отборът на ПГТТМ - представи гр. Казанлък на областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението


На 15.05.2021 г. в Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров”- гр. Стара Загора се състоя областният кръг на Националното състезание по БДП.

Във втора възрастова група отбора на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт- Казанлък в лицето на Стефан Димитров-8в клас, Милена Николаева-9а клас, Андреан Димитров-10в клас и Борислав Борисов- 10в клас се класира на второ място.

Отборът, ръководен от инж. Росица Цветкова- старши учител, показа много добри знания по безопасност на движение по пътищата в теоретичната част, както и демонстрира умения в майсторско управление на велосипед.

Участниците са удостоени с купа и индивидуални награди от г-жа Татяна Димитрова, началник на РУО-Стара Загора.Отборът на ПГТТМ - без конкуренция за Областен кръг от Националното състезание по безопасност на движението


На 12.05.2021г. за пръв път в общината, се проведе общинският кръг от Националното състезание по безопасност на движението. Четири отбора от три училища, разделени в две възрастови групи, премериха сили в надпреварата.

В първият етап учениците решаваха отборно писмен тест за правилата на движение по пътищата, а във втория етап излъчиха по един представител от отбор, който трябваше да премине вело-трасето най-бързо и без грешки.

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт се представи с отбор във 2-ра възрастова група.

Силната мотивация, знанията и професионалните практически умения на участниците са формулата на заслужения успех.

Първото място от общинският кръг от Националното състезание по безопасност на движението грабнаха     отбора на ПГТТМ в лицето на: Стефан Димитров-8в клас, Милена Николаева-9а клас, Христомир Дончев-10в клас, Станимир Стефанов-10в клас и ръководител на тима инж. Росица Цветкова- старши учител. Пред тези ученици е представянето на Община Казанлък на Областния кръг от Националното състезание по безопасност на движението, който ще се проведе на 15.05.2021г.

Пожелаваме успех на учениците на ПГТТМ!

ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - отвори


„Заедно стигаме по-далеч“

инициатива по безопасност на движението по пътищата


В ПГТТМ стартира инициатива по безопасност на движението по пътищата

„Заедно стигаме по-далеч“, посветена на безопасното придвижване с различни видове транспорт.


На 22.10.2020г. се проведе първото мероприятие, което даде старт на инициативата и е под мотото „Внимание велосипедисти!“. Целта на събитието е да мотивира участниците да използват по-чист, споделен и интелигентен начин на придвижване по пътищата.

Учениците от 8,9,10 и 11 класове се включиха във велопоход, организиран от УК по БДП и ПГТТМ по маршрут: ПГТТМ - велоалея Стадиона - с. Енина - велоалея Стадиона - ПГТТМ.

С прецизност, желание и толерантност се показаха правилата за безопасно движение на велосипедисти по пътища в населено място, извъннаселено място и на велоалея.П Л А Н

на дейността на комисията

по безопасност на движението по пътищата

за учебната 2020/2021 година

2020 г.


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания.
 2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за всички класове.
 3. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Организацията на обучението се извършва от директора на учебното заведение и оторизирано със заповед длъжностно лице.
 2. Занятията се провеждат от преподаватели по безопасност на движението по пътищата в часа на класа през учебната година.
 3. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно-методически помагала мултимедийна обучителна програма и други.
 4. За педагогическия и не педагогически персонал – чрез начални и периодични инструктажи.

III. ЦЕЛИ

 1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не педагогически персонал в училище и извън него.
 2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на безопасност от движение по пътищата, на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации, както и оказване на помощ в случай на инцидент.


IV. ЗАДАЧИ

 1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за безопасно движение по пътищата.
 2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в пътното движение.
 3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване.
 4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.
 5. Да се ограничи достъпа на превозни средства в училищния двор.
 6. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.
 7. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата.
 8. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
 9. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ


 1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се провежда в съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.).

Срок: постоянен

Отг.: УКБДП, учители по БДП

 1. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се спазва Заповед № РД ­ 09­ 619/31.10.2000 г. и Заповед № РД ­ 09­ 773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката, Закона за движение по пътищата, Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП)в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със Заповед № РД 09­1289/31.08.2016 г., Концепция за обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата в българското училище и детските градини, утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003г., Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване на БДП за периода 2011-2020 г. ( Решение на Министерски съвет № 946/22.12.2011г.) и Писмо № РД 16­7675/28.09.2020 г. на Началника на РУО-гр. Стара Загора.

Срок: м. септември

Отг.: УКБДП, учители по БДП

 1. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за  класа.

Срок: постоянен

Отг.: УКБДП, учители по БДП

 1. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в електронния дневник  на класа.

Срок: постоянен

Отг.: учители по БДП

 1. Да се интегрира обучението по безопасност на движението по пътищата с другите учебни предмети.

Срок: през годината

Отг.: учители по БДП


 1. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БДП и да се обновят и актуализират методически ръководства за учителите .

Срок: постоянен

Отг.: библиотекар, УКБДП

 1. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици, педагогическия и не педагогически персонал .

Срок: м. септември

Отг.: класните ръководители, УКБДП


 1. Да се проведат инструктажи пет-минутки  по БДП с всички ученици в края на последния учебен час.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители, УКБДП


 1. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят учениците с пътно — транспортната обстановка в района на училището

Срок : м . септември

Отг . : класните ръководители, УКБДП

10.  „ Ден за безопасно движение на велосипедисти“- Организиране и провеждане на велопоход по маршрут: ПГТТМ-велоалея Стадиона-с. Енина- велоалея Стадиона- ПГТТМ.

Срок : 5.10-9.10.2020г.

Отг . : УКБДП


11.  Да се проведат срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на БД и набелязване на конкретни мерки.

Срок: през годината

Отг.: УКБДП

12.  Да се организират мероприятия и да вземе активно участие във връзка с ден за почитане на жертвите при ПТП.

Срок: 11-30.11.2019г.

Отг.: УКБДП

учители от ПГТТМ

13.  Да се организира и проведе на общинско ниво викторина на тема „ Да запазим децата на пътя”.

Срок: януари- април

Отг.: УКБДП

Учители по БДП

14.  Да се организират мероприятия във връзка със седмица за пътна безопасност, съвместно с Община Казанлък, КАТ- Пътна полиция- Казанлък.

Срок: април- май

Отг.: УКБДП, класни  ръководители

15.  Да съдейства за организирането и провеждането на състезанието „ Най- добър млад автомонтьор и водач на МПС“- училищен кръг.

Срок: февруари

Отг.: УКБДП

16.  Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на групата.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители, УКБДП

17.  При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици на ПГТТМ да се информира незабавно Директора на гимназията.

Срок: постоянен

Отг.: УКБДП,

учители и служители на ПГТТМ

18.  Да се обучение на членовете на УКБДП.

Срок: декември, март

Отг.: председател на УКБДП


Уважаеми родители,

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

За да се опази човешкият живот и здраве, често е необходима само малко толерантност, дисциплина и адекватна преценка от страна на участниците в движението. Каквито и обсъждания да има по темата не само институциите отговарят за безопасността, а и личната отговорност на всеки зад волана е определяща за това да няма катастрофи, загинали и ранени на пътя, защото безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност и зависи от всички.

По темата безопасност на движението трябва да се говори активно и не само когато се случват пътнотранспортни произшествия. Активно, системно и по отношение на всички елементи на пътната безопасност - път, кола и водач.

Училищната комисия по безопасно движение по пътищата и екипа на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт- гр. Казанлък провежда различни мероприятия по Безопасност на движението по пътищата.

Основната им цел е: Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на безопасност от движение по пътищата, на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации, както и оказване на помощ в случай на инцидент.

Тази година Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е разработила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя -поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

Убедени сме, че всички ние ще съдействаме за постигане на по-добри резултати в спазването на правилата на движение по пътищата.

Налагането на култура на движение - отговорното и толерантно шофиране могат да намалят черната статистика на пътя!ИНСТРУКТАЖ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 1. I. Общи изисквания.

1. При идване и тръгване от училище учениците са длъжни да спазват правилата по БДП.

2. Учениците от VIII- XII клас се движат по безопасен маршрут до училище, съгласуван с родители и учители.

3. Да пресичат внимателно на определените за целта места.

4. При излизане от двора на училището да не тичат, да пресичат улиците след внимателно оглеждане, да не се качват в превозни средства на непознати.

5. При управление на велосипед да се спазват правилата по БДП.

• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

• Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

• При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него, ако сте в начален етап на обучение.

• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

• Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

• Не излизайте внезапно на уличното платно.

• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично. Облечени сте с необходимите предпазни средства и към дрехите ви има прикрепени светлоотразителни елементи.

• Карайте велосипед на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

• Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него.

Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.


II. За пътуващите ученици.

1.Да спазват изискванията за БДП при качване и слизане от автобусите в следния ред:

- Да изчакват на определеното безопасно място пристигащите автобуси;

- Да се качват и слизат от автобуса след като е спрял на указаното място без да създават пречки на останалите пътуващи;

- По време на движение на автобуса с поведението си да не пречат на шофьора и да спазват изискванията за безопасно пътуване в обществения транспорт;

- Да спазват определените правила за култура на поведение - да не замърсяват и повреждат обзавеждането на автобуса, да не изхвърлят предмети и отпадъци през прозорците.


Всички ученици са длъжни да спазват правилата за БДП!


ВНИМАНИЕ ПЕШЕХОДЦИ!

Пешеходците са най- уязвимата група участници в движението по пътищата. Не спазването на правилата за движение може да е предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия. Каквито и мерки да се прилагат, пътната безопасност най- често зависи от поведението им.

Децата като участници в движението влизат в различни роли - на пешеходци, водачи и пътници в превозни средства. Всяка една от тях крие специфични опасности за здравето и живота им, когато са на пътя.

Призив към всички на пътя е стриктно

ДА СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ!


Free Joomla Extensions


„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

Децата са активни участници в движението по пътищата и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

Основните ситуации, в които те са застрашени от пътни инциденти, са: при игра на пътя, на път за училище и обратно, при каране на велосипед, при използване на обществен транспорт, при возене в автомобил.

Наша задача е да ги запознаем с правилата за пътна безопасност.

Учениците от клуб „Пътна безопасност“ подготвиха презентация с правила за безопасно движение насочена към най-малките участници в движението.


Free Joomla Extensions


ДЕЦА-ВЕЛОСИПЕДИСТИ НА ПЪТЯ

Всеки, който управлява велосипед знае колко е опасно да се кара по пътищата.

Шофьорите трудно забелязват велосипедистите, а дори да ги забележат рядко се съобразяват с тях.

Много е важно водачите на велосипеди да познават правилата за движение и да дават сигнал с ръка при завой. За да бъдат забелязвани по-лесно трябва да имат светлини и да носят светлоотразителни жилетки. За повишаване на  безопасността на пътя е задължително да се носи каска.

Водачите на МПС да помнят, че едно колело означава една кола по-малко, което означава по-малко задръстване.

Отнасяйте се с уважение към велосипедистите!Free Joomla Extensions

WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК