Състезанието се проведе на 23. и 24. февруари, то дава възможност на учениците от гимназията да демонстрират добрата си теоретична подготовка, практическите си умения и компетентностите, придобити при обучението по професията, за изпълнение на автомонтьорски операции, спазване на правилата за движението по пътищата и безопасно майсторско управление на автомобила. В състезанието участват ученици от 12. клас,

провеждащи обучение по специалността „Автотранспортна техника“ - професия „Техник по транспортна техника“ от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и от специалността «Електрообзавеждане на транспортна техника» - профессия «Електротехник», разпределени в 5 отбора по 4 ученици. Трима състезатели от всеки отбор изпълняват практически задания за автомонтьор, а  един състезател от отбор изпълнява индивидуално практическо задание за водач на МПС. Всеки състезател решава тест за оценяване теоретичното приложение на формираните в процеса на обучение знания по учебните предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Експлоатация на автотранспортна техника, Устройство на автомобила, Електрообзавеждане на автомобила и теоретичен тест за оценяване знания и компетентността по Безопасност на движението по пътищата. Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


 

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК